phone
proiecte

2683

Proiecte
clienti

153

Clienți
kilometri

189157

Kilometri parcurși
metri

96234

Metri pătrați măsurați

Cadastru şi topografie

Persoană fizică autorizată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă oferă servicii de cadastru și topografie. În vederea înscrierii imobilului dumneavoastră în cartea funciară (intabulare imobil), dezmembrări/alipiri, planuri parcelare, dar și ridicări topografice în scopul obținerii autorizației de construire.
cadastru Cadastru și intabulare apartamente/terenuri
dezmembrari Dezmembrări și parcelări
comasari Comasări sau alipiri de teren
plan-topografic Realizare de planuri topografice
Serviciile noastre
Suntem autorizați ANCPI și folosim aparatură modernă în vederea realizării documentațiilor de specialitate din domeniu de tipul stații totale, GPS RTK, distomate electronice astfel încât să asigurăm precizia necesară unor măsurători de calitate la un preț corect.

Cadastru

cadastru-1 cadastru-2 Cadastrul este un sistem unitar și obligatoriu de evidență și inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul țării.

Topografie

topografie-1 topografie-2 Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor, determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici.

Acte necesare
În vederea ușurării procesului colaborare.

1. Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare eliberat de Primărie - Direcția Taxe și Impozite. Valabil în luna în care se depune dosarul cadastral. - în original;

2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare - cumpărare, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în certificatul de moștenitor. - copii legalizate;

3. Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. - copii legalizate;

4. Autorizația de demolare și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de demolare. Numai în cazul în care în actele de proprietate se regăsește o construcție care ulterior a fost demolată. - copii legalizate;

5. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor. - copii xerox;

1.Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare eliberat de Primărie. Valabil în luna în care se depune dosarul cadastral. - în original;

2.Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul în curs). - în original;

3.Documentația cadastrală existentă. - copie xerox;

4.Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. - copii legalizate;

5.Autorizația de demolare și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de demolare. Numai în cazul în care în vechea documentație cadastrală și în extrasul de Carte funciară se regăsește o construcție care ulterior a fost demolată. - copii legalizate;

6.Releveele imobilului, întocmite de arhitect. - copii xerox;

7.Actele de proprietate ce fac dovadă proprietății terenului. - copii xerox;

8.Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare - persoane juridice). - copii xerox;

9.Acordul băncii privind intabularea (doar dacă terenul este ipotecat). - în original;

10.Adeverință număr poștal (unde este cazul). - copie legalizată;

11Dovadă scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizată;

1.Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare eliberat de Direcția Taxe și Impozite. Valabil în luna în care se depune dosarul cadastral. - în original;

2.Actele de proprietate ale imobilului. - copii legalizate la notar:

a)în cazul achiziționării de la o persoană fizică/juridică. Contract vânzare - cumpărare. Certificat de moștenitor (unde este cazul). Inclusiv actele invocate în certificatul de moștenitor;

b)în cazul achiziționării prin instituțiile Statului Român (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulești, Foișor, etc). Contract de vânzare cumpărare sau contract de construire. Proces verbal predare-primire apartament. Contract pentru plata în rate și dovadă achitării integrale a acestuia (doar pentru apartamentele cumpărate în rate). Declarație notarială de transcriere (doar pentru actele netranscrise în registrul de transcripțiuni și inscriptiuni);

c)în cazul dobândirii proprietății în baza unei Sentințe Civile. - copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecătorie;

d)în cazul apartamentelor dobândite în baza Legii 112/1995. - copie legalizată contract vânzare-cumpărare, copie xerox schița anexă contract;

3.Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor. - copii xerox;

4.Schița apartamentului (dacă există). - copie xerox;

1.Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul în curs). - în original;

2.Documentația cadastrală existența. - copie xerox;

3.Actele de proprietate. - copii xerox;

4.Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare). - copii xerox;

5.Acordul băncii privind dezmembrarea/alipirea. Ddoar dacă terenul este ipotecat. - în original;

6.Certificat de urbanism în cazul alipirilor (comasarilor). Indiferent de numărul imobilelor care se alipesc, iar în cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv). - în original;

1.Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul în curs). - în original;

2.Documentația cadastrală existența. - copie xerox;

3.Actele de proprietate. - copii xerox;

4.Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor. - copii xerox;

5.Acordul băncii privind actualizarea/rectificarea (doar dacă terenul este ipotecat). - în original;

6.Adeverință număr poștal (unde este cazul). - copie legalizată;

7.Dovadă scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul). - copie legalizată;

8.Declarație notarială din care să rezulte că proprietarul/proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului. - în original;

1.Documentația cadastrală existența. - copie xerox;

2.Actele de proprietate. - copii xerox;

3.Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de înregistrare - persoane juridice). - copii xerox;

4.Certificat de urbanism. - copie legalizată (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PUZ, PUD, PAC);

5.Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul în curs). - în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC);

6.Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primărie. - în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC);

Proiectele noastre
cosambesti Plan topografic pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (faza SF) pentru "Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții - Înființare sistem inteligent de distribuție gaze natural. Comuna Cosambesti, județ Ialomița".
vinderei Plan topografic pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (faza SF) pentru "Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții - Înființare sistem inteligent de distribuție gaze natural. Comuna Vinderei, județ Vaslui".
dezmembrari-grajduri Dezmembrarea loturilor unui teren. Comuna Grajduri, județ Iași.
goruni Recepție tehnică pentru elaborarea documentației privind: "Întocmirea planului de situație pentru extinderea rețelei electrice. Localitatea Goruni, comună Tomești, zona Cherecheș Ana, județul Iași".
tomesti Recepție tehnică pentru elaborarea documentației privind: "Întocmirea planului de situație pentru extinderea rețelei electrice. Localitatea Tomești, comună Tomești, zona Spluber Constantin, județul Iași".
grajduri Plan parcelat al comunei Grajduri, județul Iași.
Despre mine
Absolvent al facultății de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, secție a Universității Tehnice "Gh. Asachi" Iași, activez ca persoană fizică autorizată în domeniul cadastral și topografic. Realizez atât pe raza județului Iași, cât și al altor județe. Mă consider o persoană serioasă ce oferă servicii de calitate într -un timp scurt și la un preț corect.
alin
Andronachi Remus-Alin
Inginer cadastru